http://www.scienceanalys.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com


SCIENCE ANALYST COMPANY LIMITED 

เรามุ่งเน้นในคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขาย

81  ซ.เลื่อนอนุสรณ์  ถนนราษฎร์อุทิศ  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 โทร 074-363669-70 , 088-7870098 โทรสาร 074-363671

Email: S_analyst@scienceanalys.com

Home

product

Article

Service

Webboard

Contact

ค้นหาสินค้า


หมวดหมู่ :

ยี่ห้อ :


นานาสาระ

เบ็ตเตล็ด

มุมสงบ

สุขภาพ

สถิติ

เปิดเว็บ26/11/2011
อัพเดท26/06/2018
ผู้เข้าชม486,684
เปิดเพจ714,431
สินค้าทั้งหมด136

มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
ดัชนีคุณภาพน้ำ ค่ามาตรฐาน วิธีวิเคราะห์
1. ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH value) 5.5-9.0 pH Meter
2. ค่าทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solids)
  • ไม่เกิน 3,000 มก/ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 5,000 มก./ล.
  • น้ำทิ้งที่จะระบายลงแหล่งน้ำกร่อยที่มีค่าความเค็ม (Salinity) เกิน 2,000 มก./ล. หรือลงสู่ทะเลค่าทีดีเอสในน้ำทิ้งจะมีค่ามากกว่าค่าทีดีเอส ที่มีอยู่ในแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำทะเลได้ไม่เกิน 5,000 มก.ล.
ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105oC เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
3. สารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่ เกิน 50 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม หรือประเภทของระบบบำบัดน้ำเสียตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่ เกิน 150 มก./ล. กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disc)
4. อุณหภูมิ (Temperature) ไม่เกิน 40°C เครื่องวัดอุณหภูมิ วัดขณะทำการเก็บตัวอย่างน้ำ
5. สีหรือกลิ่น ไม่เป็นที่พึงรังเกียจ ไม่ได้กำหนด
6. ซัลไฟด์ (Sulfide as H2S) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. Titrate
7. ไซยาไนด์ (Cyanide as HCN) ไม่เกิน 0.2 มก./ล. กลั่นและตามด้วยวิธี Pyridine Barbituric Acid
8. น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) ไม่ เกิน 5.0 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือ ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควรแต่ไม่เกิน 15 มก./ล. สกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน
9. ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. Spectrophotometry
10. สารประกอบฟีนอล (Phenols) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. กลั่นและตามด้วยวิธี 4-Aminoantipyrine
11. คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) ไม่เกิน 1.0 มก./ล. lodometric Method
12. สารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticide) ต้องตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบที่กำหนด Gas-Chromatography
13. ค่าบีโอดี (5 วันที่อุณหภูมิ 20 °C (Biochemical Oxygen Demand : BOD) ไม่ เกิน 20 มก./ล. หรือแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษเห็นสมควร แต่ไม่เกิน 60 มก./ล. Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20°C เป็นเวลา 5 วัน
14. ค่าทีเคเอ็น (TKN หรือ Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่ เกิน 100 มก./ล. หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 200 มก./ล. Kjeldahl
15. ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand : COD) ไม่ เกิน 120 มก./ล.หรืออาจแตกต่างแล้วแต่ละประเภทของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง หรือประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 400 มก./ล. Potassium Dichromate Digestion
16. โลหะหนัก (Heavy Metal)    
  1. สังกะสี (Zn) ไม่เกิน 5.0 มก./ล. Atomic Absorption Spectro Photometry ชนิด Direct Aspiration หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plama : ICP
  2. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์
(Hexavalent Chromium)
ไม่เกิน 0.25 มก./ล.
  3. โครเมียมชนิดไตรวาเล้นท์
(Trivalent Chromium)
ไม่เกิน 0.75 มก./ล.
  4. ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 มก./ล.
  5. แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 มก./ล
  6. แบเรียม (Ba) ไม่เกิน 1.0 มก./ล
  7. ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.2 มก./ล.
  8. นิคเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 มก./ล.
  9. แมงกานีส (Mn) ไม่เกิน 5.0 มก./ล.
  10. อาร์เซนิค (As) ไม่เกิน 0.25 มก./ล. Atomic Absorption Spectrophotometry ชนิด Hydride Generation หรือวิธี Plasma Emission Spectroscopy ชนิด Inductively Coupled Plasma : ICP
  11. เซเลเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 มก./ล.
  12. ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 มก./ล. Atomic Absorption Cold Vapour Techique

 

อ้างอิง:

ประกาศก ระ ทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและ นิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 3 มกราคม 2539 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 13ง ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2539

ชาวศรีสุบรรณฟาร์ม  สื่อสาร แลกเปลี่ยน ข่าวสารและข้อมูล วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำด้วย DO meter ตอนที่ 1 หลักการพื้นฐาน. [Online]. Available :http://forums.212cafe.com/srisubanfarm/board-7/topic-9-1.html

ความคิดเห็น

  1. 1
    แพรว
    แพรว taw-d@msn.com 18/09/2013 15:21

    บริษัทมิตรแท้ประกันภัย สินค้าขายดี ประกันภัยชั้น 3+พรบ ของมิตรแท้ทวีคูณ ราคาประหยัด ซื้อ ป.3 เหมือนได้ พรบ. ฟรีๆ 1. เก๋ง ในราคา 2,600 บาท 2. กระบะ ในราคา 3,600 บาท 3. ตู้ ในราคา 3,800 บาท ประกันแนะนำ ชั้น 3 พิเศษใหม่ มี 7 แบบ 4 ราคา (ไม่รวมค่า พรบ.) ดังนี้ 1. ราคา 6,500บาท ซ่อมรถให้ 150,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท 2. ราคา 7,600 บาท ซ่อมรถให้ 150,000 บาท(***พิเศษ***) 3. ราคา 7,000 บาท ซ่อมรถให้ 250,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท 4. ราคา 8,200บาท ซ่อมรถให้ 200,000 บาท (***พิเศษ***) 5. ราคา 9,600 บาท ซ่อมรถให้ 250,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 250,000 บาท (***พิเศษ***) 6. ราคา 7,800 บาท ซ่อมรถให้ 200,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 200,000 บาท เสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท 7. ราคา 9,800 บาท ซ่อมรถให้ 300,000 บาท รถหาย/ไฟไหม้ 300,000 บาท (***พิเศษ***) ***พิเศษ**** กรณีเชียวชนเป็นฝ่ายผิดไม่ต้องเสีย 2,000 บาท ความคุ้มครองหลัก 1.ความรับผิดต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิต บุคคลภายนอก 300,000 บาทต่อคน 2.ส่วนเกิน พรบ. 10,000,000 บาทต่อครั้ง 3.ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000 บาทต่อครั้ง 4.อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ท่านๆล่ะ100,000 บาทต่อคน รวม 500,000 บาทต่อครั้ง 5.ค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ท่านๆหล่ะ 50,000 บาทต่อคน รวม 250,000 บาทต่อครั้ง 6.การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา 300,000 บาทต่อครั้ง ข้อเสนอพิเศษ 1. ไม่ต้องถ่ายรูปรถ,ไม่ต้องตรวจสภาพรถ,ไม่จำกัดอายุรถ 2. คุ้มครองทันทีที่คุณโทรแจ้งประกัน **รับสมัครตัวแทนขายด้วยนะค่ะ** ถ้าสนใจข้อเสนอนี้ ติดต่อ สุนทรี (แพรว) ทะเบียนเลขที่ 5102006780 โทร 081-7786141,02-5855588 E-mail: taw-d@msn.com ลิ้งค์ เข้ากรอกข้อมูล http://www.nv-insure.com

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

ปฎิทิน

« October 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

นาฬิกา

Alternative content

 หน้าแรก

 สินค้า

 บทความ

บริการงานซ่อม

 เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

view